Acord de Caixa Benicarló amb FinReach per a oferir un servei digital per al canvi de compte

Caixa Benicarló, ha confiat en FinReach, proveïdor de solucions de software dirigides a entitats bancàries, per a oferir als seus clients una solució digital per al canvi de compte. L’acord contempla traslladar gratuïtament els seus rebuts domiciliats, transferències periòdiques o ingressos recurrents des d’una altra entitat al seu compte de Caixa Rural Benicarló de forma ràpida, senzilla i segura des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

“Les fintech han de ser les grans aliades de la banca tradicional per a portar la innovació als serveis financers i als clients”, explica Adriana Gaitán, Country Manager a Espanya de FinReach. Entre els beneficis de la nova estratègia, el client particular s’estalviarà a partir d’ara tota la paperassa associada a aquest tipus de tràmits sense haver de passar per l’oficina bancària o invertir temps a recaptar tota la informació sobre pagadors i proveïdors per a informar-los del canvi de compte.

Quant al procés, el titular es dona d’alta en la plataforma amb les seues pròpies claus i l’IBAN del nou compte. A continuació, l’eina mostra un resum de l’activitat i l’usuari només haurà de triar amb un clic quins proveïdors i pagadors de l’antic compte han d’actualitzar les dades bancàries. FinReach s’encarregarà d’enviar-los una notificació online per part del client. Una vegada finalitzat aquest procés, el particular podrà descarregar-se un resum del canvi, però no haurà d’aportar en cap moment factures o altres documents.

Caixa Benicarló contribueix amb aquest servei a que els seus clients tinguen al seu abast els avantatges que ofereix la tecnologia i la nova forma d’entendre la banca. Amb aquesta solució, Caixa Benicarló compleix la nova directiva europea 2014/92/UE, enfocada a fomentar la mobilitat financera, per la qual els tràmits per a canviar el compte d’un banc passen a ser responsabilitat de les pròpies entitats i no del client.

El nou servei està disponible en Ruralvia o en www.caixabenicarlo.es.

Bases concurs «Calendari 2020»

Caixa Rural Benicarló, S. Cooperativa de Crèdit Valenciana (d’ara endavant, Caixa Benicarló) llança un concurs de fotografia entre els seus clients per a l’elaboració del Calendari de 2020.

 1. Requisits dels participants.-

Podran optar als premis en aquest concurs fotogràfic tots els clients [1]  de Caixa Benicarló que ho desitgen, tant professionals com aficionats, sempre que siguen majors d’edat i els seus treballs s’ajusten a les condicions establides en les presents bases.

 1. Temàtica.-

Fotografia de Patrimoni de Benicarló, Càlig i Peníscola. Es valorarà tant el patrimoni arqueològic, urbà, natural i micro patrimoni.

 1. Finalitat.-

El jurat triarà 12 fotografies guanyadores per formar part de les làmines corresponents a cada mes del calendari de l’any 2020, editat per Caixa Benicarló.

A més de les 12 fotografies guanyadores, la resta que el jurat consideren adients, formarien part d’un joc de l’OCA (12+51 imatges), a incloure a la portada i contraportada del calendari 2020, si s’escau.

CAIXA BENICARLÓ es reserva el dret d’acceptar les fotografies segons s’ajusten o no a la temàtica plantejada, a uns criteris de qualitat tècnica mínims i al seu encaix amb la resta de fotografies seleccionades per a formar part del calendari 2020.

 1. Requisits de les fotografies.-

– No poden aparèixer persones identificades o identificables en les fotografies sense el seu consentiment exprés.

–  Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites, no havent sigut presentades i/o premiades en aquest certamen ni en qualsevol altre concurs.

–  Les imatges podran ser en color o blanc i negre amb format horitzontal o vertical. No obstant, les triades per a composar el calendari, el jurat tindrà en compte preferentment les  horitzontals per garantir una correcta adaptació.

–  Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presente al certamen.

–  En el cas de fotografies premiades, l’organització demanarà l’arxiu RAW o JPG amb una resolució de 300 ppp, en una grandària mínima de 3840 x 3000 px.  (La grandària per al calendari sol ser de 32 x 25 cm)

– No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades.

– En el cas que isqueren persones, aquestes hauran de comptar amb l’autorització d’aquestes, i si la fotografia isquera premiada serà obligatori que cada persona que apareix en la mateixa signe l’autorització per a fer ús de la seua imatge en el calendari, actes, documents i publicitat d’aquest.

5.- Forma de presentació.-

Les fotografies hauran de publicar-se amb l’etiqueta #CALENDARIBLO2020,  en una de les següents xarxes socials:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

6.- Data de presentació.-

Del 12 de febrer de 2019 fins al dia 15 de setembre de 2019, tots dos inclusivament.

7.- Jurat.-

El jurat estarà compost pels equips del Àrea de Mitjans de CAIXA BENICARLÓ. La decisió del jurat es farà pública a partir del 16 de setembre de 2019 a través de les xarxes socials, i serà inapel·lable.

Els criteris de valoració del Jurat seran l’originalitat, l’enfocament, l’emoció transmesa, la qualitat estètica, compositiva i tècnica de les fotografies.

Es triaran 12 fotografies més 12 de reserva. Una vegada realitzada la citada elecció ens posarem en contacte amb els guanyadors a través de les xarxes socials en les quals hagen incorporat la seua fotografia. El participant haurà d’enviar els arxius sol·licitats i autoritzacions, en un termini màxim de 48 h. des de la publicació en xarxes socials dels premiats, si així no ho fera perdria el premi i passaria el premi a la següent fotografia reserva.

El Jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que s’estableixen en l’apartat següent, si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients.

8.- Premis.-

S’estableix el següent premi per a les fotografies triades, per a cadascuna de les làmines mensuals (12):

 • Dos dies amb encant “SMART BOX” o caixa experiència similar.
 • Reconeixement públic i un exemplar del calendari editat.

Per a la resta de fotografies (51) que completaran el joc de l’OCA:

 • Val bescanviable per un lot de fruites i hortalisses “BENIHORT”.
 • Reconeixement públic i un exemplar del calendari editat.

El lliurament de premis es realitzarà en l’acte públic en el qual es presente el calendari.

Les obres premiades passaran a ser propietat de CAIXA BENICARLÓ amb fins culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l’autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

9- Drets d’autor. –

La propietat intel·lectual de les obres és dels seus autors. No obstant això, els autors de les 12 fotografies seleccionades, així com de les restants 51 que s’utilitzaren per al disseny del Calendari, atorguen el seu consentiment i autorització a CAIXA BENICARLÓ per a la reproducció, distribució, difusió, exposició i comunicació pública, sense ànim de lucre, a través dels mitjans i suports que estime convenient, de les imatges per als períodes i limitacions que la legislació actual espanyola estableix, sempre que s’esmente l’autoria de les mateixes i sense que això comporte cap mena d’abonament de drets als seus autors ni deriven, en cap cas, beneficis econòmics a favor de CAIXA BENICARLÓ .

Cada participant garanteix ser el titular dels drets sobre l’obra presentada, per la qual cosa eximeix a la Caixa de qualsevol reclamació sobre aquest tema.

10.- Dades de Caràcter personal.-

En compliment del que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció de dades, les dades facilitades pel participant durant el concurs (dades identificatives, dades professionals, imatges…) seran tractats per CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V., (d’ara endavant, el Responsable del tractament) amb CIF F12013348 i domicili en Av. Joan Carles I, 18 – 12580 Benicarló. Telèfon 964 460 424. El contacte del Delegat de Protecció de Dades és admin@caixabenicarlo.es.

Les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació en el present concurs, sobre la base legitimadora de la relació jurídica existent entre el participant i el Responsable, des del moment de la seua inscripció. Així mateix i en el cas de resultar guanyador, les dades personals facilitades, inclosa la imatge, seran tractades per a la seua difusió en xarxes socials, web corporativa i mitjans de comunicació, en atenció a l’interès legítim del Responsable a donar a conèixer i difondre l’organització del concurs i l’acte de concessió del premi.

Les dades facilitades seran conservades pel Responsable durant un període de 5 anys de cara a solucionar les possibles obligacions o responsabilitats legals. Transcorregut aquest termini, es procedirà al seu esborrat o eliminació.

Les dades personals facilitades no seran objecte de cessió a tercers, ni transferència internacional.

En cas que les imatges presentades aparegueren terceres persones, el participant queda expressament obligat a recaptar i acreditar documentalment el consentiment de l’interessat, el qual haurà de ser exprés i vàlid en els termes legals exigibles, tant per a la seua captació com per a la seua difusió, havent d’informar en tots els seus extrems de la finalitat de les imatges preses, la participació en un concurs, la difusió de la imatge en un calendari etc…. La falta d’acreditació del consentiment exprés en els termes indicats donarà lloc a l’exclusió del concurs. En el cas de menors, haurà de recaptar-se aquest consentiment dels progenitors i/o tutors legals.

El participant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, a través de l’adreça indicada o bé a l’adreça admin@caixabenicarlo.es aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i identificant el dret que se sol·licita. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podran interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

11.- Observacions.-

És important moure la seua foto amb l’etiqueta #CALENDARIBLO2020 en xarxes socials. Quantes més vegades aparega i més “m’agrades” tinga en les diferents xarxes socials, més fàcil ho tindrà el Jurat.

CAIXA BENICARLÓ queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases i es reserva el dret a suspendre o donar per finalitzat aquest concurs, no tenint els participants drets a cap reclam.

12.- Fiscalitat.-

Conforme a la legislació fiscal vigent, el lliurament del premi a persona física, tindrà la consideració de rendiment del treball i en virtut a l’art 80.1. 4t RIRPF i 101.3 LIRPF estarà subjecte a retenció i ingrés a compte del 15%.

Si el lliurament del premi es duu a terme dins de l’àmbit d’una activitat professional, el lliurament del premi, tindrà la consideració de rendiment de l’activitat professional i segons l’article 101.5 de la LIRPF, la retenció o ingrés a compte amb caràcter general serà del 15%.

13.- Acceptació de les bases. –

La participació en el present concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o situació no prevista en les mateixes serà resolta per l’organització.

CR 14/1/2019

[1] Es considera client aquell que és titular d’un compte actiu en CAIXABENICARLÓ , amb moviments recents en els últims tres mesos, i el saldo dels quals no siga zero.

CAIXA BENICARLÓ vol premiar als joves estalviadors

A través del nostre programa per a joves hem organitzat una promoció especial per a reconèixer l’esforç dels joves que aconseguisquen estalviar mes a mes. Sortejarem cinc càmeres de fotos instantànies i un Samsung Galaxy S9+.  Vols saber com participar?

Tots els clients de CAIXA BENICARLÓ que tinguen entre 14 a 30 anys i tinguen Compte Jove poden participar en la promoció “Con Joven in, captura momentos únicos”. Tan sols serà necessari que fins el 28 de febrer de 2019, aquest dia inclos, aconseguisquen augmentar 50€ el saldo del seu compte corrent i/o llibreta d’estalvi Jove. Només per tenir 50€ més l’1 de març de 2019 ja comptaran amb una participació per a una de les cinc càmeres instantànies.

A més, per a aquells joves de CAIXA BENICARLÓ que estiguen disposats a realitzar un esforç major, si aconsegueixen acabar els tres mesos que dura la promoció amb un increment de 100€ en el seu compte o llibreta Jove, hauran aconseguit una participació per al sorteig d’un Samsung Galaxy S9+! I, també, tindran dues participacions per a optar a guanyar una de les càmeres.

Anem a posar un exemple pràctic! Imaginem-nos que el saldo d’un els joves de CAIXA BENICARLÓ té l’1 de desembre de 2018 un total de 400€. L’1 de març de 2019 revisa el seu saldo i ha aconseguit acabar el mes de febrer amb un saldo mitjà mensual de 650€, és a dir, ha estalviat 250€. Açò significarà que el nostre jove comptarà amb dues participacions per al sorteig del mòbil i cinc participacions per al sorteig d’una de les cinc càmeres fotogràfiques.  No serà vàlid, sota cap circumstància, que l’origen de l’increment de saldo siga un traspàs d’altres comptes corrents i/o llibretes d’estalvi de CAIXA BENICARLÓ.

A més, per a tots aquells joves que no són clients de CAIXA BENICARLÓ i volgueren participar en la promoció “Con Joven in, captura momentos únicos”, podran obrir-se un compte corrent i/o llibreta d’estalvi Jove i, només pel fet d’unir-se al nostre col·lectiu Jove, comptarà amb cinc participacions extra per al sorteig de les càmeres de fotos. Després, dependrà de la seua capacitat d’estalvi i de com evolucione el seu saldo mitjà mensual, anirà sumant noves participacions.

En aquesta promoció, a més de CAIXA BENICARLÓ, participen altres 13 Caixes Rurals i Banc Cooperatiu Español.  El 22 de març de 2019 realitzarem el sorteig, tant de les cinc càmeres de fotos instantànies com del Samsung Galaxy S9+, entre totes les participacions aconseguides pels clients i, un notari s’encarregarà d’extraure 15 participacions per al sorteig de les 5 càmeres de fotos, 5 guanyadors i 10 reserves, i 5 participacions per al sorteig del mòbil, 1 guanyador i 4 reserves. A partir d’aquest moment, l’entitat financera de la qual siguen clients els guanyadors es posarà en contacte amb ells.

Per tant, si un dels joves de CAIXA BENICARLÓ resulta ser un dels guanyadors, serem nosaltres mateixos els qui ens posarem en contacte amb el jove, per telèfon o carta certificada, per a explicar-li la forma d’arreplegar el seu premi.  Des de l’entitat s’intentarà almenys tres vegades, en un termini de 15 dies naturals,  contactar amb el client però, si no s’aconsegueix,  el premi serà adjudicat al següent client reserva

En principi, el jove premiat haurà d’acostar-se a la seua oficina habitual per a arreplegar la càmera o el mòbil i signar un document d’acceptació al premi.  Si un dels premiats és un jove de CAIXA BENICARLÓ menor d’edat, entre 14 i 17 anys, serà imprescindible que siguen els seus tutors o representants els qui actuen en el seu nom i representació.

Pots revisar tots els detalls de la promoció “Con Joven in, captura momentos únicos” en les bases legals que estan publicades en la web de Joven In. https://joven-in.com/captura-momentos-unicos-con-joven

Molta sort a tots! I, ja saps, ara amb el nostre Compte Jove estalviar pot tenir premi.

Caixa Benicarló entrega els lots del sorteig de Nadal

Caixa Benicarló ha tornat a avançar-se a la Grossa de Nadal i ha sortejat 50 lots nadalencs entre els seus socis amb vinculació comercial. L’acte d’entrega tenia lloc este divendres 21 a la tarde en l’oficina central del carrer Joan Carles I.

El  president de l’entitat financera benicarlanda, Vicent París i el seu director general, Josep Manel Galán, han estat els encarregats d’entregar els regals als guanyadors.

Reconeixements

Al mateix temps, Caixa Benicarló ha volgut obsequiar amb un detall als xiquets i xiquetes que han representat a l’entitat en el concurs d’educació financera UNACC (Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit). Es tracta d’Anna Simó Monllau, Ana Vélez Moreno, Sofía Balaguer Metzler i Diego Balfagón Sánchez. La família Gallego Solano, i en concret, els seus fills, Lucas i Miguel Gallego Solano, també han rebut un reconeixement públic per muntar, des de fa uns anys, un betlem de playmòbils en l’aparador de l’oficina de l’auditori.

 

 

Caixa Benicarló premia les compres amb targeta Visa en l’estranger

Caixa Benicarló llança una nova campanya promocional per a aquest nadal amb la intenció d’incentivar els pagaments amb targeta en l’estranger. Fins al pròxim 15 de gener, Caixa Benicarló, juntament amb altres caixes rurals, sorteja 500 premis de 200 euros cadascun entre totes les compres realitzades en l’estranger superiors a 100€, realitzades tant en establiments físics com a online, pagades amb targeta Visa Caixa Rural.

La mecànica de la promoció és molt senzilla. Per cada compra que es realitze en l’estranger i es pague amb targeta Visa Caixa Rural (crèdit o dèbit), el client rebrà participacions.

 • 1 participació per cada compra de 100 euros amb la teua targeta Visa de dèbit o crèdit.
 • 2 participacions per cada compra de 100 euros si realitzes el pagament a través del mòbil (per ruralvía pay o Apple Pay).
 • 2 participacions per cada compra de 100 euros amb targeta de crèdit amb modalitat de pagament ajornat o per aquelles compres ajornades a través de ruralvía o ruralvía mòbil.

En el cas que la targeta siga de crèdit, Caixa Benicarló ingressarà l’import en la targeta, i si és de dèbit, en el compte corrent del client.

Tot són avantatges! Així que, ja ho saps, si vas o estàs en l’estranger, paga amb les teues targetes Visa Caixa Rural i participa en el sorteig de 500 premis de 200 euros.

_Consulta les bases de la promoció aquí.

“El Joc de la vida” de Cristian Arín, protagonitza el calendari 2019 de Caixa Benicarló

Caixa Benicarló ha presentant este dilluns 3 de desembre el seu Calendari 2019. L’entitat financera benicarlanda vol seguir jugant els propers 365 dies de l’any, a través d’una aposta fotogràfica del jove benicarlando Cristian Arín que té com a protagonistes els clicks i diferents situacions, festes i llocs, on els municipis de Benicarló, Peníscola i Càlig apareixen representats.

El director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, ha recordat que “són més de 30 anys els que l’entitat porta fent calendaris i que cada any és un repte. La idea del calendari d’enguany va sorgir a partir de l’exposició “El Joc de la Vida” que Christian Arín va fer al MUCBE. Així que enguany seguirem jugant i ho farem amb els clicks, que s’adapten per a simular diverses situacions reals o llocs coneguts a la nostra zona”.

Per la seua banda, l’autor de les fotografies del calendari, Cristian Arín, ha explicat que porta treballant un any en ell. “Cada imatge del mes mostra un Benicarló divers. Comença l’any amb Sant Antoni, degusta la seva Denominació D’Origen la carxofa, viu les Falles, s’emociona amb la Setmana Santa, gaudeix amb la tradicional Romeria de Sant Gregori, celebra la important festivitat dels mariners amb Sant Pere, s’agermana amb el poble veí de Peníscola, s’il·lusiona amb les esperades Festes Patronals, s’entusiasma amb els paratges del Socors a Càlig, fomenta la cultura al Mucbe, es sent orgullós de la figura més important benicarlanda com és el Llaurador i finalitza l’any amb l’alegria de les Festes de Nadal”, ha detallat Arín.

El disseny del calendari ha anat a càrrec de l’Agència de Comunicació, Alter Partner. L’almanac es repartirà als socis i clients a partir del proper dilluns 10 de desembre, a tocant del detall de Nadal que enguany torna a estar basat en productes de proximitat: Mel de taronger i ametlles marcones del terreny.

Calendari 2020

Un cop presentant el calendari del proper any, Caixa Benicarló ja pensa en el de 2020. En este sentit, José Manuel Galán ha avançat que estarà basat en el tradicional “Joc de l’oca”, adaptat al patrimoni de la comarca. “Triarem 12 imatges per a donar vida a este nou calendari, a través d’un concurs de fotografia”, ha anticipat Galán.

 

Caixa Benicarló ofereix dos beques per a catalogar les seues obres d’art i l’arxiu documental i fotogràfic

Caixa Benicarló ha tornat a signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume I-Empresa de Castelló (FUE-UJI) per a oferir dos beques remunerades, amb l’objectiu de catalogar, tant les obres d’art conservades en la seua fundació com el material documental i fotogràfic amb el qual compta.

La primera de les beques ajudarà a catalogar les obres d’art conservades en la Fundació Caixa Benicarló, motiu pel qual la persona becada haurà de ser titulada en Humanitats, Història de l’Art o Belles Arts. Es tracta d’obres d’artistes de les comarques del nord de Castelló i de la província. Entre elles hi ha obra del pintor benicarlando, Fernando Peiró Coronado o del vinarossenc Federico Valls Cerdà. La seua durada serà  de 4 mesos i les seues bases es poden consultar a la referència BECA 801 del web de la UJI: http://www.fue.uji.es/titulados/beca/titulado-humanidades-historia-del-arte-bellas-artes-1176

D’altra banda, la segona de les beques proposa seguir catalogant l’arxiu fotogràfic i documental de Caixa Benicarló durant 4 mesos. Com a requisit cal tindre el títol  en Biblioteconomia i Documentacio, Història i Patrimoni, Comunicació Audovisual, Publicitat i Relacions Públiques o Periodisme. Es tracta de la beca amb referència BECA 763, les bases de la qual poden trobar-se al següent enllaç: http://www.fue.uji.es/titulados/beca/titulado-biblioteconomia-documentacion-historia-patrimonio-humanidades-comunicacion-audiovisual-publicidad-relaciones-publicas-periodismo-1182

3.360 agendes per als escolars de Primària de Benicarló, Càlig i Peníscola

Caixa Benicarló continua recolzant l’educació a través de la seua Fundació i, dins de la campanya que va començar ara fa 12 anys, torna a facilitar gratuïtament  en este curs 2018-19 les agendes als alumnes de Primària dels col·legis de Benicarló, Càlig i Peníscola. L’entitat financera benicarlanda destina una important partida econòmica a regalar 3.360 agendes a l’alumnat de les poblacions on hi està establida.

Els alumnes del Col·legi Públic Jaime Sanz de Peníscola, Felicinda Colell de Càlig, i pel que fa a Benicarló, l’Ángel Esteban, el Mestre Eduardo Martínez Ródenas, el Mestre Francesc Catalán, i el Marqués de Benicarló, a més del concertat Ntra. Sra. de la Consolación lluiran agenda, gràcies a esta acció de Caixa Benicarló.

Caixa Benicarló està present també en l’àmbit de l’educació, mitjançant la seva Fundació, ajudant els alumnes amb el xec escolar i les beques a l’excel·lència acadèmica amb quasi 65.000 euros.

Caixa Benicarló premia amb 12.000€ l’Excel·lència Acadèmica

Caixa Benicarló ha guardonat 12 estudiants amb la XXII ena edició de les Beques a l’Excel·lència Acadèmica. Els guardonats rebran una beca individual de 1.000€ que destinaran al estudis universitaris i superiors que comencen en el curs 2018-2019. Els 12.000€ que la Fundació Caixa Benicarló atorga, reconeixen el seu mèrit i esforç per les notes obtingudes en les proves d’accés a la Universitat, són fills de socis de l’entitat i pertanyen a instituts de Benicarló i Peníscola.

El lliurament de les beques tenia lloc dissabte 1 de setembre al matí al saló d’actes de Caixa Benicarló. L’acte comptava amb la presència del primer tinent d’alcalde, Domingo Roca, el regidor d’Educació, Ximo Bueno, el president de Caixa Benicarló, Vicent París i el director de l’entitat financera, José Manuel Galán. Per part dels instituts d’on procedeixen els alumnes guardonats s’ha comptat amb la directora de l’IES Ramón Cid, Maite Forés, el director del Col·legi La Salle, Fernando Febrer, la representant de l’IES Joan Coromines, Carme Alonso, i la secretària de l’IES Alfred Ayza, Mª Teresa Moros.

Les Beques a l’Excel·lència Acadèmica de Caixa Benicarló afavorixen els fills dels socis de l’entitat bancària que compleixen determinats vincles comercials, a la vista de les avaluacions obtingudes en les proves d’accés a la Universitat. Els alumnes becats en esta edició són els següents: Diego Calduch Forner (IES Ramón Cid), Marc Cubells Cortés (IES Afred Ayza), Mireia García Payá (IES Ramón Cid), Bruno David Gregori Ferré (IES Ramón Cid), Nuria Herrera Marín (IES Ramón Cid), Mónica Lores Urquizu (IES Joan Cormines), Fernando Mialdea Branchat (La Salle), Alba Moya Bautista (La Salle), Jaime Pauner Borrás (IES Ramón Cid), Alba Ponce López (IES Ramón Cid), Marc Segarra Ballester (La Salle), Joan Serrano Roig (IES Ramón Cid).

El director de Caixa Benicarló , José Manuel Galán, ha destacat: “la Fundació Caixa Benicarló aplega a la XXII edició d’estes beques amb un nombre total de 166 becats que han rebut 159.742,56€. Les Beques d’Excel·lència són la nostra clara aposta per invertir en la formació del capital humà. Per això, reconeixem l’excel·lència acadèmica com a un premi al rigorós treball i esforç intel·lectual d’estos 12 alumnes dels instituts de Benicarló i Peníscola”.

Finalment, Caixa Benicarló informa que les bases de la nova edició de les Beques d’Excel·lència 2018-2019 es poden consultar al web de l’entitat www.caixabenicarlo.es

RGA Asseguradora Oficial de la Vuelta

Seguros RGA, Asseguradora Oficial de la Vuelta i asseguradora del Grup Caixa Rural, mostra el seu suport a la volta ciclista espanyola i es converteix en Patrocinador Oficial com a Asseguradora Oficial, per segon any consecutiu, de la competició ciclista més important del país. La Vuelta ha començat avui amb una contrarellotge a Màlaga que ha guanyat el ciclista australià del BCM Racing Team, Rohan Dennis. La competició esportiva comptarà amb 21 etapes i finalitzarà  a Madrid el 16 de setembre.

Amb esta iniciativa de patrocini, Seguros RGA consolida el seu suport i aposta pel ciclisme i els valors que representa, a més d’enfortir el seu vincle amb la marca Caixa Rural, contribuint a posicionar la companyia com a entitat capdavantera i referent en el sector assegurador.

Seguros RGA estarà present en els “Parque Vuelta” de cadascuna de les etapes de la Vuelta a Espanya, amb el seu Projecte “Bicicleta Solidaria”.

Enguany, a més, Seguros RGA ha reafirmat el seu compromís amb l’esport, mostrant de nou el seu suport a l’equip ciclista Caixa Rural – Seguros RGA, que estarà present en la Vuelta i del que l’asseguradora torna a ser patrocinador.