Bases concurs «Calendari 2020»

Caixa Rural Benicarló, S. Cooperativa de Crèdit Valenciana (d’ara endavant, Caixa Benicarló) llança un concurs de fotografia entre els seus clients per a l’elaboració del Calendari de 2020.

 1. Requisits dels participants.-

Podran optar als premis en aquest concurs fotogràfic tots els clients [1]  de Caixa Benicarló que ho desitgen, tant professionals com aficionats, sempre que siguen majors d’edat i els seus treballs s’ajusten a les condicions establides en les presents bases.

 1. Temàtica.-

Fotografia de Patrimoni de Benicarló, Càlig i Peníscola. Es valorarà tant el patrimoni arqueològic, urbà, natural i micro patrimoni.

 1. Finalitat.-

El jurat triarà 12 fotografies guanyadores per formar part de les làmines corresponents a cada mes del calendari de l’any 2020, editat per Caixa Benicarló.

A més de les 12 fotografies guanyadores, la resta que el jurat consideren adients, formarien part d’un joc de l’OCA (12+51 imatges), a incloure a la portada i contraportada del calendari 2020, si s’escau.

CAIXA BENICARLÓ es reserva el dret d’acceptar les fotografies segons s’ajusten o no a la temàtica plantejada, a uns criteris de qualitat tècnica mínims i al seu encaix amb la resta de fotografies seleccionades per a formar part del calendari 2020.

 1. Requisits de les fotografies.-

– No poden aparèixer persones identificades o identificables en les fotografies sense el seu consentiment exprés.

–  Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites, no havent sigut presentades i/o premiades en aquest certamen ni en qualsevol altre concurs.

–  Les imatges podran ser en color o blanc i negre amb format horitzontal o vertical. No obstant, les triades per a composar el calendari, el jurat tindrà en compte preferentment les  horitzontals per garantir una correcta adaptació.

–  Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presente al certamen.

–  En el cas de fotografies premiades, l’organització demanarà l’arxiu RAW o JPG amb una resolució de 300 ppp, en una grandària mínima de 3840 x 3000 px.  (La grandària per al calendari sol ser de 32 x 25 cm)

– No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades.

– En el cas que isqueren persones, aquestes hauran de comptar amb l’autorització d’aquestes, i si la fotografia isquera premiada serà obligatori que cada persona que apareix en la mateixa signe l’autorització per a fer ús de la seua imatge en el calendari, actes, documents i publicitat d’aquest.

5.- Forma de presentació.-

Les fotografies hauran de publicar-se amb l’etiqueta #CALENDARIBLO2020,  en una de les següents xarxes socials:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

6.- Data de presentació.-

Del 12 de febrer de 2019 fins al dia 15 de setembre de 2019, tots dos inclusivament.

7.- Jurat.-

El jurat estarà compost pels equips del Àrea de Mitjans de CAIXA BENICARLÓ. La decisió del jurat es farà pública a partir del 16 de setembre de 2019 a través de les xarxes socials, i serà inapel·lable.

Els criteris de valoració del Jurat seran l’originalitat, l’enfocament, l’emoció transmesa, la qualitat estètica, compositiva i tècnica de les fotografies.

Es triaran 12 fotografies més 12 de reserva. Una vegada realitzada la citada elecció ens posarem en contacte amb els guanyadors a través de les xarxes socials en les quals hagen incorporat la seua fotografia. El participant haurà d’enviar els arxius sol·licitats i autoritzacions, en un termini màxim de 48 h. des de la publicació en xarxes socials dels premiats, si així no ho fera perdria el premi i passaria el premi a la següent fotografia reserva.

El Jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que s’estableixen en l’apartat següent, si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients.

8.- Premis.-

S’estableix el següent premi per a les fotografies triades, per a cadascuna de les làmines mensuals (12):

 • Dos dies amb encant “SMART BOX” o caixa experiència similar.
 • Reconeixement públic i un exemplar del calendari editat.

Per a la resta de fotografies (51) que completaran el joc de l’OCA:

 • Val bescanviable per un lot de fruites i hortalisses “BENIHORT”.
 • Reconeixement públic i un exemplar del calendari editat.

El lliurament de premis es realitzarà en l’acte públic en el qual es presente el calendari.

Les obres premiades passaran a ser propietat de CAIXA BENICARLÓ amb fins culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l’autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

9- Drets d’autor. –

La propietat intel·lectual de les obres és dels seus autors. No obstant això, els autors de les 12 fotografies seleccionades, així com de les restants 51 que s’utilitzaren per al disseny del Calendari, atorguen el seu consentiment i autorització a CAIXA BENICARLÓ per a la reproducció, distribució, difusió, exposició i comunicació pública, sense ànim de lucre, a través dels mitjans i suports que estime convenient, de les imatges per als períodes i limitacions que la legislació actual espanyola estableix, sempre que s’esmente l’autoria de les mateixes i sense que això comporte cap mena d’abonament de drets als seus autors ni deriven, en cap cas, beneficis econòmics a favor de CAIXA BENICARLÓ .

Cada participant garanteix ser el titular dels drets sobre l’obra presentada, per la qual cosa eximeix a la Caixa de qualsevol reclamació sobre aquest tema.

10.- Dades de Caràcter personal.-

En compliment del que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció de dades, les dades facilitades pel participant durant el concurs (dades identificatives, dades professionals, imatges…) seran tractats per CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V., (d’ara endavant, el Responsable del tractament) amb CIF F12013348 i domicili en Av. Joan Carles I, 18 – 12580 Benicarló. Telèfon 964 460 424. El contacte del Delegat de Protecció de Dades és admin@caixabenicarlo.es.

Les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació en el present concurs, sobre la base legitimadora de la relació jurídica existent entre el participant i el Responsable, des del moment de la seua inscripció. Així mateix i en el cas de resultar guanyador, les dades personals facilitades, inclosa la imatge, seran tractades per a la seua difusió en xarxes socials, web corporativa i mitjans de comunicació, en atenció a l’interès legítim del Responsable a donar a conèixer i difondre l’organització del concurs i l’acte de concessió del premi.

Les dades facilitades seran conservades pel Responsable durant un període de 5 anys de cara a solucionar les possibles obligacions o responsabilitats legals. Transcorregut aquest termini, es procedirà al seu esborrat o eliminació.

Les dades personals facilitades no seran objecte de cessió a tercers, ni transferència internacional.

En cas que les imatges presentades aparegueren terceres persones, el participant queda expressament obligat a recaptar i acreditar documentalment el consentiment de l’interessat, el qual haurà de ser exprés i vàlid en els termes legals exigibles, tant per a la seua captació com per a la seua difusió, havent d’informar en tots els seus extrems de la finalitat de les imatges preses, la participació en un concurs, la difusió de la imatge en un calendari etc…. La falta d’acreditació del consentiment exprés en els termes indicats donarà lloc a l’exclusió del concurs. En el cas de menors, haurà de recaptar-se aquest consentiment dels progenitors i/o tutors legals.

El participant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, a través de l’adreça indicada o bé a l’adreça admin@caixabenicarlo.es aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i identificant el dret que se sol·licita. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podran interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

11.- Observacions.-

És important moure la seua foto amb l’etiqueta #CALENDARIBLO2020 en xarxes socials. Quantes més vegades aparega i més “m’agrades” tinga en les diferents xarxes socials, més fàcil ho tindrà el Jurat.

CAIXA BENICARLÓ queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases i es reserva el dret a suspendre o donar per finalitzat aquest concurs, no tenint els participants drets a cap reclam.

12.- Fiscalitat.-

Conforme a la legislació fiscal vigent, el lliurament del premi a persona física, tindrà la consideració de rendiment del treball i en virtut a l’art 80.1. 4t RIRPF i 101.3 LIRPF estarà subjecte a retenció i ingrés a compte del 15%.

Si el lliurament del premi es duu a terme dins de l’àmbit d’una activitat professional, el lliurament del premi, tindrà la consideració de rendiment de l’activitat professional i segons l’article 101.5 de la LIRPF, la retenció o ingrés a compte amb caràcter general serà del 15%.

13.- Acceptació de les bases. –

La participació en el present concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o situació no prevista en les mateixes serà resolta per l’organització.

CR 14/1/2019

[1] Es considera client aquell que és titular d’un compte actiu en CAIXABENICARLÓ , amb moviments recents en els últims tres mesos, i el saldo dels quals no siga zero.